มาดูส่วนประกอบของ Docker Image ด้วย Image Layers กัน

Image Layers เป็นบริการของ CenturyLink ช่วยให้คุณสามารถดูโครงสร้างของ Docker Image ได้ง่ายๆ จาก Docker Hub หรือการอัพโหลด Image ขึ้นไปตรวจสอบ การแสดงผลจะอยู่ในรูปแบบของ Graph แสดงข้อมูล Image แต่ละ Layer ขนาดที่ใช้ในแต่ละ Layer ด้วย นอกจากนี้ยังแสดงคำสั่งต่างๆ ใน Dockerfile อีกด้วย วิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆ เข้าไปที่เว็บไซต์ imagelayers.io

จากนั้นกำหนด Docker Image ที่ตรงการดู ตัวอย่างผมอยากดู Image ชื่อ ibuildthecloud/jenkins-swarm
Continue reading

มาดูโครงสร้าง Docker Image ด้วย Docker Image Graph กัน

CenturyLink Lab มีเครื่องมือหลายตัวที่ใช้งานร่วมกับ Docker ซึ่งก็มีเครื่องมือเล็กๆ ชื่อ Docker Image Graph ที่ทำหน้าที่อ่านโครงสร้างของ Docker Image แล้วแสดงผลออกมาเป็นภาพกราฟิก ทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการขึ้นต่อกันของ Image แต่ละตัว ทำให้เข้าใจโครงสร้างของ Image นั้นๆ ได้ง่ายมากขึ้น
การใช้งานก็ง่ายมากเพียงแค่สั่งผ่าน Docker ดังนี้่
docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock centurylink/image-graph > docker_images.png
เราจะได้ผลลัพท์เป็นไฟล์ภาพ docker_images.png ดังนี้

หากเป็นภาพดูยากไป อยากดดูผ่าน browser ก็ใช้คำสั่งดังนี้
docker run -d -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -e PORT=3000 -p 3000:3000 centurylink/image-graph
เปิดเว็บ browser เข้าไปดูที่ port 3000 เราจะผลลัพท์ดังนี้

ครั้งหน้าเราจะมาลองเล่น ImageLayers ที่เป็นบริการของ CenturyLink Lab กัน