in Blog

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ)

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)”
นโยบายเร่งด่วน

 1. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทยใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่นำเข้ามาใช้งานในประเทศไทย โดยเร่งรัดการใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ผลิตโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ให้ติดตั้งใช้กับคอมพิวเตอร์ในส่วนของการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงฯ เพื่อเป็นกระทรวงแรกนำร่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทยใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายของรัฐ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปีมหามงคล
 2. การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกอินเทอร์เน็ตให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติที่มีโอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและเกิดความจงรักภักดี
 3. อำนวยความยุติธรรม ให้เท่าเทียม ทั่วถึงในการวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหาออนไลน์ การเซ็นเซอร์เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้
 4. จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นในลักษณะ One Stop Service
 5. เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอมีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภคและมีการแข่งขันในการประกอบการธุรกิจที่เป็นธรรม มีธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้
 6. ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ราชการที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยให้หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจให้การสนับสนุนและถือปฏิบัติทั้งนี้จะต้องมีการลงทะเบียน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเร็วที่ได้รับในการเชื่อมต่อขั้นต่ำจะต้องสามารถใช้ในการตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
 7. กระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้ใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของรัฐ (GIN) ในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง เช่น ให้เครือข่าย GIN เป็นเครือข่ายหลักในระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และในระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ
 8. เร่งรัดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์ผลด้วยความรวดเร็ว
 9. เร่งแสวงหาวิธีการใช้ประโยชน์จากบัตรประชาชนแบบ Smart Card โดยจัดทำบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่สามารถทำงานร่วมกับบัตรประชาชนแบบ Smart Card เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาบัตร Smart Card
 10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีศักยภาพในการรองรับภารกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ผลักดันให้ให้มีการพัฒนาเป็น Chief Information officer (CIO) ของหน่วยงานรัฐ เพื่อวางระบบสารสนเทศของภาครัฐทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน
 12. ยกระดับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานระดับกรม
 13. เตรียมการรองรับปัญหาการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโดยให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน รวมถึงการประเมินทรัพย์สิน ตามสัญญา BTO ไม่ให้เกิดความเสียหายและเสียเปรียบรัฐ โดยไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
 14. ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจในกำกับโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเร่งฟื้นฟูในส่วนที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบการกำกับดูแลการ ลงทุนและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง