in Blog

เก็บตกประชาพิเคราะห์ร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผมได้มีโอกาสได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการและประชาพิเคราะห์ร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตอนได้เอกสารเบื้องต้นมารู้สึกตกใจมากเพราะว่าที่ซิป้าเคยทำระดับของการอบรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สพร้อมออกข้อสอบเพื่อวัดผลมาหลายครั้ง แล้วไม่ค่อยได้ผลมากนัก แต่พอได้อ่านร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แล้วถึงตาสว่างเลย ว่าการให้ความสำคัญในทรัพยากรมนุษย์นี้เป็นอย่างไร เพราะร่างนี้มีข้อดี 2 ด้าน คือ

  1. ต้องการให้บุคลากรในหน่วยงานเก่งในระดับไหนมีความรู้อะไรบ้าง
  2. ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ขึ้นสู่ระดับสูงๆ ขึ้นไป

ทำให้รู้สึกยินดีที่ได้ไปร่วมประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้มาก ในร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT นี้ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้หยิบเอา ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างเช่น Office Suite, การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทักษะเฉพาะสำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยได้แก่ การบริหารจัดการฐานข้อมูล, การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย, การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น เข้ามาเสริมด้วย ซึ่งพิจารณาจากรายละเอียดและเทียบกับหลักสูตรที่เอามาวัดระดับแล้ว การกำหนดระดับของทักษะของร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT นี้ยังอยู่ในเกณฑ์เบื้องต้น เรียกว่ายังไม่เข้าขั้นสุดยอด พอเอาแนวทางของ กพ. มาจับก็เห็นภาพเหมือนกัน ดังนั้นการประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ ร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมขอคารวะความตั้งใจในการร่างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ เพราะเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นหน่วยงานภาครัฐที่ไหนพยายามเอาใจใส่กับบุคลากรในองค์กรเท่านี้มาก่อน