in Blog

โดนเทงานแรกของปี 2023

ลูกค้าทำ App Wallpaper & Fake Video Call ซึ่งก็แน่นอนว่าเอาไปทำ “App ปลอม” แน่นอนคิดราคาแล้ว $500 แต่ feature งอกออกมาทุกวัน feature เริ่มงอกไป $1000 ตามกฏคือ งานงอก เพิ่ม feature มี change คือเพิ่ม feature หรือ change ละ $500 จะได้บีบ scope งานที่ตรงตาม requirement ที่สอดคล้องกับ budget ผมรู้สึกว่าการที่ตกลงราคาแล้วมาเพิ่ม feature แต่ไม่เพิ่มเงินค่าจ้างนี่ไม่ ok เลย เร่งปิด feature ราคากว่า $1000 แต่ได้เงินแค่ $500 สรุปว่าเป็นงานแรกที่โดนเท กลางอากาศ เพิ่ม feature ไม่จ่ายตังค์เพิ่ม … (อีกแล้ว) ไม่อยากรับงานลูกค้าที่ไม่มี business รองรับละ อยากได้ feature เทพๆ แต่ไม่จ่ายตังค์ เศร้าใจ