in How-to

มาเล่น Ponte กัน

Ponte เป็นโครงการที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก Mosca โดยเน้นให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายผ่าน Protocal ที่ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น MQTT, CoAP และ REST ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้งานได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Persistance storage อย่าง MongoDB, Redis, LevelDB หรือเชื่อมต่อกับ Pub/Sub อย่าง RabbitMQ, MongoDB, MQTT, Redis ได้อีกด้วย Ponte เป็นโครงการภายใต้การดูแลของ Eclipse ครับ

มาลองกันเลยดีกว่า สั่งติดตั้ง Ponte ง่ายๆ ดังนี้
npm install -g ponte bunyan
จากนั้นก็เริ่ม service ได้เลยทันทีดังนี้
ponte -v | bunyan

จะพบว่า Ponte เริ่ม service มา 3 ตัว คือ

  • MQTT ทำงานบนพอร์ท 1883
  • HTTP/REST ทำงานบนพอร์ท 3000
  • CoAP ทำงานบนพอร์ท 5683

มาลองใช้งานกันเริ่มจากใช้ MQTT Spy สั่ง Publish และ Subscribe ข้อมูลไปยัง Topic ชื่อ word ดังนี้

ลองใช้ REST API ถามข้อมูลดูบ้าง

ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูครับ