in Blog

ชีวิตบน OSX

ใช้ MacBook Air มาจะครบ 1 ปีแล้ว ไม่เคยเขียน Blog เลยว่าผมใช้ software อะไรบ้างบน OSX และบน Ubuntu เลยมาไล่ดูว่าใช้ software อะไรบ่อยๆ บ้าง ได้ตารางดังนี้