ติดตั้ง Eclipse PDT Galileo

Eclipse PDT ตัวใหม่ออกมาใหม่ วันนี้เลยถือโอกาสมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Eclipse PDT บน Ubuntu 9.04 กัน Eclipse PDT เป็น IDE สำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP ซึ่งระยะหลังการพัฒนา PDT รวดเร็วและต่อเนื่องมาก ทั้งนี้เนื่องจากการตอบรับของนักพัฒนาและการตอบรับจาก Zend ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาภาษา PHP และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับภาษา PHP ครับ เอาล่ะมาเริ่มติดตั้ง Eclipse PDT Galileo กันเลย
อันดับแรกแปลงร่างเป็น root ก่อน

sudo -s

จากนั้นติดตั้ง sun-java6-jdk

aptitude install sun-java6-jdk

จากนั้นตั้งค่าให้ Ubuntu เรียกใช้ sun-java6-jdk

update-java-alternatives -s java-6-sun

ทดสอบสักหน่อย

java -version

ผลลัพท์จะได้เป็นประมาณนี้

java version "1.6.0_13"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_13-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.3-b02, mixed mode, sharing)

Continue reading