in Blog

ย้ายข้อมูลใน Firebase

ช่วงนี้เขียน mobile app ใช้บริการ Firebase เยอะมาก ทั้ง Authentication, Firestore, Firestorage ฯลฯ แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเรื่องต้องย้ายข้อมูล เอาเป็นว่างานงอกกกกก หลังจากย้ายข้อมูลอยู่หลายวิิธีก็พบว่าใช้เครื่องมือหลายอย่างมาก ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้

  • Firebase Authentication ใช้ firebase cli ในการ import/export ข้อมูลผู้ใช้
  • Firestore ใช้ gcloud cli สั่ง import/export ข้อมูลไปยัง Cloud Storage หรือใช้ node-firestore-import-export ก็ได้
  • Firebase Storage ใช้ gcloud หรือ Cloud Console ย้ายข้อมูลใน bucket ได้